Nama Suci Nabi Muhammad Saw Yang Indah….Mengenalnya maka akan Mencintainya

Nama Nama Suci Nabi Muhammad,
Ya Allah selama siang berganti malam dan malam berganti siang, selama kurun waktu datang silih berganti seperti siang dan malam saling bertautan tanpa henti, dan seperti bintang gemintang yang bersinar seraya tetap bertaburan diatas cakrawala, kami mohon agar Engkau memberikan keagungan dan kemurahan-Mu kepada junjungan kami nabi Muhammad  dan agar Engkau memberikan salawat dan salam kepada rohnya dan kepada arwah keluarganya, dan agar Engkau memberikan kepadanya salawat dan salam-Mu yang melimpah.

Allah berfirman :

Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai (Q.S Al-fath [48]:17)

Dan Dia telah bersabda , “Selama engkau tidak mencintiku lebih daripada apapun yang engkau miliki maka imanmu belum sempurna .” Karena Allah berfirman :

9:128

cara CEPAT-KURUS-LANGSING-3-HARItombol-Beli-Sekarang FIFORLIF

Sesungguhnya  telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.Q.S. At-Tawbah [9:128]

Dia yang Allah anugerahkan kepadanya sifat yang agung, diutus untuk mengajarkan kepada kita perilaku, akhlak, sifat yang terpuji. ” Barang siapa berdoa agar Allah melimpahkan salawat dan salam kepada rasul-Nya akan mendapat rahmat Allah sebanyak sepuluh kali lipat dan akan beroleh syafaat dari nabi-Nya pad hari kiamat dan masuk ke dalam surga”

Terdapat 201 Nama Suci Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Dala’il al-khayrat kary Syeh imran al- Zannati, semoga awwahnya disucikan. Allah memuji Nabi-Nya dengan sebagian besar nama ini didalam Alquran. Berikut ini Nama Nama Suci Nabi Muhammad

Daftar Nama Suci Nabi Muhammad

Apakah Nama Suci Nabi MuhammadSebutkan Nama Suci Nabi Muhammad, Berikut ini adalah 20 daftar Nama Nama Suci Nabi Muhammad Saw yang paling dikenal…

1. Muhammad (yang paling terpuji)

Dia dipuji dilangit dan dibumi, sejak awal hingga akhiroleh manusia, jin dan malaikat, batu batuan, pepohonan dan hewan, oleh para nabi sebelum dia sejak nabi adam, oleh para wali hingga hari kiamat. Nama Suci Nabi Muhammad Saw Yang Indah….Mengenalnya maka akan Mencintainya.

2. Ahmad (Yang patut dipuji oleh orang orang yang memuji Allah)

inilah nama suci Nabi Saw. Allah, yang maha kekal, yang mahaperkasa, menciptkan sebuah cahaya suci dari Cahaya Ilahinya 360.000 tahun sebelum Dia menciptkan makhluk yang lain. Cahay diatas cahay itu memuji Allah sebelum dan selama penciptaan langit, benda benda langit dan bumi, benda benda bumi. Para penghuni langit menamakan cahay aitu ahmad.

3.Hamid ( Satu satunya yang diberikan kemampuan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah)

Dialah orang akan memuji Allah pada hari kiamat, sama seperti dia memuji Allah sebgai cahaya yang pertama kali diciptakan. Pada hari itu dai akan meletakkanwajahnya yang diberkati diatas tanah dalam sujud, memuji Tuhan, dan memohonkan rahmat untuk kita.

Kemudian Dia akan berkata kepada ku.”Angkatlah kepalamu, kekasih-Ku, aku berjanji bahwa :

Aku akan memberikan kepadamu, maka engkau akan merasa puas (Q.S. al-Dhuha[93]:5)

Dan aku menerima permohonan syafaatmu bagi umatmu hingga kamu merasa puas, Pujianmu diterima dan permohonan syafaatmu diterima.

4. Mahmud (yang terpuji)

Mahmud adalah Nama Suci Nabi Muhammad, Dia dipuji oleh semua yang dibangkitkan pada hari kiamat, kaerna dia akan menjadi satu satunya orang yang akan memohonkan syafaat bagi orang orang beriman dan yang permohonan syafaatnya akan dikabulkan. Dialah orang yang telah dinaikan ke tingkatan yang sangat mulia – al–maqam al mahmud.

Nama Suci Nabi Muhammad Saw berikutnya adalah :

5. Ahid (satu satunya yang akan melindungi umatnya dari neraka)

Ahid adalah termasuk Nama Suci Nabi Muhammad Saw Yang Indah….Mengenalnya maka akan Mencintainya. Pada hari ketika orang orang yang berdosa dilemparkan ke dalam api neraka, Allah akan memanggila Ahid Saw. Dan berfirman .”Hai kekasihku, inilah orang orang yang telah meningkari Kami dan berbuat durhakan kepada Kami karena mereka telah mengingkari kamu, tidak taat kepadamu dan tidak mengikutimu. Bahkan tunduk kepada godaan setan dan hawa nafsu, dan berbuat dosa. Engkau dapat menggunakan neraka-Ku terhadap mereka atau membebaskan mereka.”

Dia adalah kunci yang menutup 7 pintu neraka, dialah kunci yang membuka 8 pintu surga, Dialah rahmat Allah bagi alam semesta.

6. Wahid (Yang unik)

Wahid juga termasuk Nama Suci Nabi Muhammad. Dialah manusia yang unik. Dia telah datang kepada kita sebagai seorang manusia seperti kita, tetapi yang paling indah paras dan sifat sifat yang paling lembut, yang paling tinggi pengetahuan dan kebijaksanaannya. Namun keunikannya adalah tingkatan yang diberikan kepadanya oleh Sang Pencipta. Seperti halnya Allah mengajarkan kepada Adam pengetahuan semua nama, maka Dia juga memberikan kepada Nabi Terakhir pengetahuan mengenai semua nama, semua sifat dan hakikat.

7. Mahi (yang menghilangkan gulita kekufuran dan kelalaian)

Dialah orang yang datang ke dunia dengan penuh kegelapan, kezaliman, penyembahan berhala, kekufuran, kebejatan moral dan kekacauan. Dia diutus sebagai rahmat dari Sang Pencipta kepada seluruh alam semesta dan dengan cahaya risalahnya kezaliman berubah menjadi kedamaian, kegelapan menjadi cahaya, kekufuran menjadi iman, kebejatan moral menjadi kesucian, dan kekacauan menjadi keteraturan. Dengan ajarannya, kegelapan dan kebejatan moral dihilangkan dan dunia diterangi dengan cahaya iman, pengetahuan dan kebijaksanaan.

8.Hasyir (yang mengumpulkan, yang menyatukan, dibawah pimpinannya semuanya akan dikumpulkan kembali disini dan dihari kiamat)

Hasyir  adalah Nama Suci Nabi Muhammad. Dialah yang meramalkan bahwa semua manusia-yang semuanya diciptakan sebagai muslim, tunduk kepada Allah, namun kemudian karena lingkungan duniawinya mereka mengambil identitas yan gslah-akan segera sadar dan berkumpul dibawah saru Tuhan dan risalah terakhir yang dibawa oleh Rasul-Nya.

9. Aqib (yang menggunakan semua nabi, Nabi terakhir)

Aqib adalah salah satu Nama Suci Nabi Muhammad.

Allah berfirman : Muhammad …..adalah Utusan Allah dan penutup para nabi….(Q.S. al-Ahzab [33]:40)

Tidak ada lagi Rasul setelah dia hingga hari kiamat karena risalahnya akan tetap utuh dan tidak berubah sampai akhir zaman.

10. Tha Ha (Yang menyucikan dan yang membimbing kepada iman yang benar)

Tha Ha adalah nama dalam surah dalam Kitab Suci Alquran san salah satu nama Allah. Allah memuliakan Nabi yang dicintainya dengan beberapa nama dan sifat-Nya sendiri.

11. Ya Sin (Manusia sempurna, yang menjadi Tuan bagi seluruh manusia)

Nama Suci Nabi Muhammad selanjutnya adalah Ya Sin. Ya Sin adalah nama sebuah surah dalam Alquran yang dianggap sebagai jantung Kitab suci tersebut. Ia juga merupakan salah satu nama Allah. Konon bahwa huruf “Y” dan “S” berarti ya insan, “Hai manusia”- yang paling baikdiantara semua manusia, dahulu, kini dan nanti.

12. Thahir (suci dan bersih)

Nama Suci Nabi Muhammad berikutnya, Thahir. Dia tidak hanya diberikan dari kotoran moral dan spiritual tetapi juga dari kotoran material. Dia bersih didunia ini dan diakhirat- dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam segala perbuatnya, dalam semua ucapanya. Nafasnya, air ludahnya dan darahnya adlah suci.

13.Muthahhar (orang yang disucikan Allah)

Sebagai Muthahhar, dia mensucikan para pengikutnya dari kekufuran, dosa, kotoran duniawi dan hawa nafsu. Dia membuat mereka terang benderang dengan cahay keesaan Allah dan mengharumkan mereka dengan cinta Tuhan dan Nabi mereka. Nama Suci Nabi Muhammad yang indah.

14. Thayyib (orang yang harum, menyenangkan dan indah)

Tubuhnya lebih harum dari bunga mawar merah muda di bulan meni. Jika dia membelai kepala seorang anak atau memegang tangan seseorang,  keharumanya tetap ada dlam jangka waktu yang lama. Orang orang mengetahui dimana dia lewat karena keharumannya tetap ada di udara.

Selain yang sudah disebutkan diatas Nama Suci Nabi Muhammad adalah antara lain :

15.Sayyid (Pangeran alam semesta, Nabi tertinggi)

Kaum ulama menafsirkan nama ini dengan beragam cara.

Menurut Abdullah ibn Abbas r.a ” Sayyid adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah)

Menurut Qatadah r.a ” Sayyid adalah orang yang ibadahnya sempurna, yang saleh dan suci, yang tidak menuntut balas atas ketidakadilan dan kezaliman, tetapi memaafkannya, yang ersikap lembut walaupun terhadap musuh musuhnya.”

16.Rasul (utusan Allah)

Allah berfirman :Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (Q.S. al-Ahzab [33]:21)

17. Nabi (Nabi yang menyampaikan perkataan perkataan Allah)

Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad dengan berfirman :

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi (Q.S. al -Ahzab [33]:45-46)

18. Raasul al-Rahmah (utusan dari Yang Maha Penyayang)

Allah Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengampun, menyampaikan kepada kita melalui Rasul-Nya:

Katakanlah : Hai hamba hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Zumar [39]:53)

19. Qayyim (Orang yang benar dan baik yang mencintai dan bersifat pemurah kepada semua orang)

Dia juga mengajarkan kepada para pengikutnya persaudaraan dan saling mencintai satu sama lain, memberi kepada mereka, dan mengajarkan mereka untuk saling memberikan apa yang diperlukan didunia ini dan di akhirat.

20.Jami (orang yang pada dirinya berkumpul semua pengetahuan)

Nama Suci Nabi Muhammad selanjutnya adalah Jami . Pada nabi-Nya yang terakhir dikumpulkan-Nya semua pengetahuan mengenai semua nama, semua sifat, dan zat. Muhammad saw tidak hanya mengetahuinya , namun menyaksikannya dan menghidupkannya selama mikrajnya, ketika dia mengunjungi semua langit, bertmu roh semua Nabi, melihat ratusan tingkatan dari 8 durga dan 7 neraka, dan mengucapkan 90 ribu kata bersama Tuhannya.

Ini adalah 20 Nama Suci Nabi Muhammad yang paling terkenal

Mengenal Nama Suci Nabi Muhammad untuk mendapatkan Cinta-Nya

Semoga orang orang yang membaca  Nama Suci Nabi Muhammad yang indah , kekasih Allah SWT ini , dapat merenungkan makna, isi dan pengaruh nama nama ini dan merasakan cinta, rasa takzim dan perhatian yang dengannya kita berharap agar hati mereka diterangi.

Kita harus menyadari bahwa mencintai tidaklah berada dalam kehendak kita, namun didalam kehendak Allah yang lebih besar. Dialah yang mengisi hati dengan cinta. Dengan diri kita sendiri kita tidak dapat mencintai Allah dan Nabi-Nya, dengan diri kita sendiri, seorang pria bahkan tidak dapat mencintai seorang wanita dan sebaliknya.

Keinginan untuk mencintai hanya dapat dicapai dengan mengenal Nama Suci Nabi Muhammad,  dengan mengenal nama namanya yang indah, dengan menemukan jejak sifat sifat dari dalam diri kita sendiri, dengan berdoa untuknya dan untuk berkahnya, dengan mengikuti jalanya dan teladannya. Kemudian jika Allah menghendaki, engkau akan diberkati dengan cinta-Nya, dan sebaliknya, engkau akan mencintai-Nya dan mendapatkan surga didunia dan di akhirat.

Sumber :Nama Suci Nabi Muhammad

Comments

comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Matur suwun .. Tlg Jangan di copy content ini :)